Doksi-böngésző

Doksi nyelve:
Doksi kategóriája:
Szűrés kulcsszóra:
Hatókör:  Ha kategóriát és kulcsszót is megadtál, lehetőséged van megadni a keresés hatókörét. Alapértelmezetten a kulcsszót a főkategóriában keresi a rendszer.

Pl. ha a kiválasztott kategória az "Angol nyelv | Könyvek", a hatókör pedig "főkategória", akkor a rendszer az "Angol nyelv" alatt minden alkategóriában keres.

Ha viszont a hatókör "alkategória", csak a "Könyvek" alkategóriára vonatkozik a keresés.

Lista rendezése:

 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |

  Megnevezés Leírás Készült Méret Letöltve
Borók-Csipkésné-Farkasné - A mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgás

Oktatás | Neveléstan

Személyi- és tárgyi feltételek
Az egészségnevelés
Környezetünkkel kapcsolatos ismeretek
Egészséges táplálkozás
Egészségtudatos táplálkozási szokások
2009 16 oldal
593 KB
17
Antalné Szabó Ágnes - Az anyanyelvi nevelés új stratégiái

Oktatás | Neveléstan

A változó környezet
Társadalmi-politikai környezet
A műszaki-technikai környezet
Az anyanyelvi nevelés régi új céljai, feladatai
A kommunikációs készség fejlesztés
A pozitív anyanyelvszemlélet
A kódváltás képessége
Az anyanyelvi nevelés tartalmi megújulása
2014 21 oldal
146 KB
20
Somogyi Angéla - Nevelési problémák és a család

Oktatás | Neveléstan

A magatartászavar értelmezése
A magatartászavar tünetei
Az agresszív magatartás
Magatartászavar egy eset tükrében
A pedagógus teendői
2014 7 oldal
181 KB
26
A kooperatív tanulás, kooperatív módszer

Oktatás | Neveléstan

Az élet és a munkahelyzetek
A kooperatív tanulás lényege
Mozaiktanulás
Csoportkutatás
Egyéni felelősség
Fejlesztő módszerek
Tanulásszervezés
Epochális oktatás
2014 12 oldal
157 KB
72
Gombocz Jánosné - A pedagógia alapkérdései

Oktatás | Neveléstan

A pedagógia tárgya
A nevelés gyakorlata
A nevelés lehetősége, szükségessége
Politechnikai nevelés
A jellem
Esztétikai nevelés
Módszerfelosztás
Meggyőződés
A pedagógiai tevékenység sikere
2014 15 oldal
148 KB
40
Szakmári Klára - Görög mitológiai történetek feldolgozása

Oktatás | Neveléstan

Mitológiai történetek és hősök megismerése
Az anyaggyűjtés
Látogatás más kulturális intézményekbe szakkönyvtár, múzeum, mozi, hangversenyterem
A választott projektproduktumok elkészítése
Olimposzi nap
2014 29 oldal
868 KB
26
Antal Sándor - Magyar művelődéstörténet

Oktatás | Neveléstan

A bizonyosság határvidéke
A középkori műveltség elemei
A késő középkor jellemzése
A korai reneszánsz művelődéstörténeti adalékai
A reneszánsz és a reformáció
A barokk és az ellenreformáció
A kuruc korszak és költészete
2008 71 oldal
769 KB
27
Sági Zoltán - Amit magunkkal hozunk, továbbadjuk

Oktatás | Neveléstan

Amikor a szerepek felcserélődnek
Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk
Amikor a leválás nehezített
Amikor a testi fenyítés dominál
Amikor szavakkal bántanak
2013 6 oldal
99 KB
35
Portik Erzsébet Edit - Gyermeknevelés az ókori társadalmakban

Oktatás | Neveléstan

Nevelés az ókori keleti társadalmakban
A görög nevelés archaikus korszaka
Nevelés az ókori Rómában
Gyermekáldozatok az ókori civilizációkban
Az írásos források tanúsága
A polinéziaiak
Karthágó
A fiúk nevelése hét éves koruk után
A múzsai nevelés
A gümnasztikai nevelés
A görög lányok
A szakmai műveltség
Spárta
Az archaikus kor
2013 10 oldal
99 KB
32
Lakatos Gabriella - Gyakorlati készségek fejlesztése

Oktatás | Neveléstan

A vizuális percepció
A vizuális gondolkodás
A vizuális kultúra, a vizuális kommunikáció és a vizuális művészetek
A tantárgy helye, szerepe az oktató- nevelőmunkában
A firkától a művészi rajzig
A gyermekrajzok fejlődési állomásai
A színek használata
Emlékezet, képzelet, valóság
A rajz iránti attitűdök
Tárgy és környezetkultúra
A kézimunka, gyakorlati készségek fejlesztése
A kéz ügyessége
A motiváció
A kreativitás
Az esztétikai érzék
2011 60 oldal
3 MB
66
Óvónő, szakmaismertető információs mappa

Oktatás | Neveléstan

Az óvodai nevelés általános feladatai
Az egészséges életmód alakítása
Az óvodapedagógus szakmai feladatai
Látogatásokat, kirándulásokat szervez
Az óvónő napi tevékenysége változatos, bár naponta ismétlődik
óvodás gyerekkel,
Szülőkkel, a gyermek hozzátartozóival
Dajkával, pedagógiai asszisztenssel
Óvónő kollégákkal, az intézmény vezetőjével
2008 11 oldal
112 KB
15
Dr. Buda Béla - Nevelési tanácsadók Magyarországon

Oktatás | Neveléstan

Szubjektív visszatekintés és szakmai értékelés
A Nevelési Tanácsadók léte és munkája
A fejlett ipari országokban is szükséglet
A lelki egészség megőrzésének mai irányelvei
A kutatások felértékelik a tanácsadás
Mindehhez ösztönző lehet, ha a nevelési tanácsadás jelenlegi Intézményhálózata
2009 2 oldal
58 KB
10
Emotional intelligence for children ages 8-10

Oktatás | Neveléstan

InTRApersonal Scales
Self Regard
Emotional Self-Awareness
Assertiveness
Independence
InTERpersonal Scales
Empathy
Social Responsibility
Interpersonal Relationship
Reality Tes
Flexibility
Problem Solving
Stress Management
Stress Tolerance
Impulse Control
General Mood Scale
2013 33 oldal
729 KB
8
Középkori nevelés

Oktatás | Neveléstan

A keresztény embereszmény
A kolostorok a nyugodt szellemi élethez biztosítottak
Kolostori iskolák
Plébániai iskolák
Székesegyházi iskolák
Városi plébániai iskolák
Első magyar egyetemek
Elsőként a pécsi iskola kapott egyetemi rangot
Lovagi nevelés
Világi nevelés
Johannes Amos Comenius
Luther Márton
2012 26 oldal
431 KB
49
Dr. Marczell Mihály - A bontakozó élet V., a felnőttek életrajza

Oktatás | Neveléstan

A kiforrott egyéniség
Az élet sodrában
A küzdelmes élet porondján
Küzdelem a létért
Az anyagi élet biztosítása, az élet rétegződése
A házasélet keretén kívül élők lelki tartalma
A szerzetesnők, a házasélet lelki tartalma
Az egyéniség sokszorosítása
Az erősugárzás mibenléte és területe
A kultúra emelése, a társadalmi élet szabályozása
Az életértékek elvesztegetése és visszaszerzése
Világnézeti megrendülés
A testi élet összeomlása, a nagy veszteségek
Az öregek lélekgravitációja, az Úr rajzolta emberarc
2010 95 oldal
909 KB
22
Dr. Marczell Mihály - A bontakozó élet II., a lélek megismerésének művészete

Oktatás | Neveléstan

A kísérleti módszer
A pszichoanalízis
A titokzatos erők érvényesítése
Az érdeklődés központja
Első kísérleteim
A leányok lelki életének megismerése
A lélekmegismerés alanya
A serdülők lelkivilágának megismerése
Az ifjúság megismerésének módszerei
Desiderio desideravi
A felnőttek lelkivilágának feltárása
A lélekmegismerés és a lélekkapcsolat
2010 103 oldal
962 KB
30
Dr. Marczell Mihály - A bontakozó élet VIII.

Oktatás | Neveléstan

A nevelés mibenléte
Művészet vagy tudomány-e a nevelés
A neveléstudomány forrásai és segédtudományát
Természetes nevelési eszközök
Az öröklés és neveléstant kihatásai
A testi nevelés a különböző korokban
A szellemi ébredés szolgálata
A tanítás mibenléte
A tanítás feltételei
A tanítás anyagának helyes kidolgozása
A teljes élet szolgálata
Az örök szép szolgálatában
A Teremtő életterve
Az ember jó és rossz hajlamai
Az ember társadalmi egybetartozása
A társadalmi kapcsolatok helyes kidolgozása
2010 90 oldal
772 KB
21
Nevelésfilozófia tételek

Oktatás | Neveléstan

Reformáció és nevelés
John Locke és a gentleman nevelés
Rousseau természetelvű pedagógiája
Pestalozzi XVIII. század vége
Kant
Johann Friedrich Herbart
August Comte
A pesszimizmus pedagógiája- Schopenhauer
Az élet értelme
Minden igazi filozófia célja a neveléstudomány
Eduard Spranger kultúrpedagógiáj
John Dewey
Reformpedagógia
Magyar reformpedagógia
2011 17 oldal
300 KB
98
Imre Sándor - Neveléstan

Oktatás | Neveléstan

Az oktatás, mint tanítás és tanulás
Az oktatásfogalom jelenkori értelmezései
Az oktatás feladata
Motiváció
A képességek tanítása
2010 5 oldal
116 KB
101
Neveléstani lépések

Oktatás | Neveléstan

Nevelési cél
A nevelés két XX. század előtti képviselője
A reformpedagógia képviselői
Irányítás szempontjából
Instrumentalista
Funkcionális nevelés
Társadalmi partnerviszonyokra nevelés koncepciója
Ösztönző sajátossági csoport formai rétegződése
Az alapmeggyőződés kialakításának feltételei
A nevelésszociológia ága
2003 22 oldal
214 KB
62
Kissné Dobos Krisztina - Neveléstörténet

Oktatás | Neveléstan

Makarenko
Az új ember kovácsa (Pedagógiai hősköltemény)
Tárgyalás a tanfelügyelővel
Amputáció
Jellem és kultúra
Egy belgyógyászati műtét
2001 6 oldal
100 KB
56
Neveléselmélet, 2002

Oktatás | Neveléstan

A nevelés értelmezése
Oktatás
Képzés
Nevelés
Az értékekre alapozott nevelési modell
A nevelési irányzatok
A XX. század nevelési modelljei
Nevelési irányzatok a XX. században
A szintézis lehetőségei a nevelésértelmezés terén
A nevelési folyamat strukturális sajátosságai
tevékenység szabályozó tényezői a nevelési folyamatban
Nevelési célok
Az iskola elhagyása után
2002 17 oldal
149 KB
95
Neveléselmélet kidolgozott tételek

Oktatás | Neveléstan

Nevelés
Érték formái
Értékorientáció
Egységes értékrendszer
Az emberi érintkezés szabályozó rendszere
Erkölcs
Erkölcsiség
A világnézet fejlõdése
Értelmi neveléssel
Esztétikum
Nevelési folyamat
A pedagógus személyisége
Az értelmi nevelés
2005 17 oldal
84 KB
189
A kontextusépítő konvenciók

Oktatás | Neveléstan

Dafti - féle magyarázat, Jonathan Neelands alapján
Reflektív jellegű konvenciók
Hangaláfestés
Szerep a falon (Bóbita)
Tér-meghatározás
Közös rajzolás
Játékok
Befejezetlen anyagok
Levelek, naplók, újságok üzenetek (Bóbita levele)
Szimuláció
2006 3 oldal
83 KB
26
A kontextust építő és az elbeszélő konvenció

Oktatás | Neveléstan

Jonathan Neelands
A kontextusépítő konvenciókról általában
Hangaláfestés
Szerep a falon (Bóbita)
Jelmezöltés
Tér-meghatározás
Játékok
Térképek, ábrák készítése (Szakértői köntösben)
Állókép
szimuláció
Telefon- és rádióbeszélgetés
Gyűlés, értekezlet
Interjú
Szerepjáték
Forró szék
Véletlenül meghallott beszélgetés
2006 6 oldal
135 KB
19
Náfrádi Zoltán - Locke és Rousseau nézetei a gyereknevelésről

Oktatás | Neveléstan

John Locke
Szubsztancia
Szenzualizmus
Jean-Jacques Rousseau
A nevelési elvek a keresztényi tanok
Kialakul a humanizmus emberképe
Milyenné kellene nevelni a gyereket
Fájdalom
Élvezet elvesztése
Céljaink elérése
Mivel foglalkozzon a gyerek
Játék iránti szenvedély
2000 9 oldal
87 KB
43
Halász Eszter - Gondolataim a nevelésről

Oktatás | Neveléstan

Családi nevelés
Emocionális klíma
Erőfaktor
Zárszó
Pedagógus
Rugalmasság
Tanár szakos hallgató
Erőfaktor
2005 4 oldal
37 KB
59
Gyermekkor-történeti tanulmányok

Oktatás | Neveléstan

Dr. John Jones
B. Bollandus
Infanticide
St. Gilles
Katalónia
2004 143 oldal
970 KB
54
Tanulásmódszertan

Oktatás | Neveléstan

Pavlov
Ryan közlegény megmentése
Ranschburg Jenő
Ekfóriás gátlás
Időnyerés
2000 9 oldal
61 KB
244
A nevelésről

Oktatás | Neveléstan

Mért nevelünk?
A nevelés: kapcsolat
Szocializáció, perszonalizáció
Nevelő hatás
Az értékek a nevelésben
2004 18 oldal
86 KB
124
Kotán Attila - Az óvodai nevelés intézményrendszere és finanszírozása

Oktatás | Neveléstan

Szabályozási háttér, költségvetési gazdálkodás
Az óvodai képzés mérete, intézmények, létszámok
Az óvodai képzés finanszírozása
Az óvodák finanszírozási problémái, fenntartói válaszok
További feladatok és a forrásbevonás lehetőségei
2005 15 oldal
265 KB
45
Az egyház szerepe az intézményes nevelés létrehozásában Magyarországon

Oktatás | Neveléstan

Csanádi székesegyházi iskola
Céhes nevelés
Pietizmus
Herbartista pedagógia
Hóman Bálint
2001 19 oldal
154 KB
54
Neveléstörténet, 2008

Oktatás | Neveléstan

Gazdasági és társadalmi viszonyok, reformokért való küzdelem
Művelődési, iskolai viszonyok
Eötvös József életpályája, munkássága
A francia felvilágosodás hatása Eötvösre
Művelődéselméleti nézetei
A népoktatási törvény
A törvény jelentősége
2008 13 oldal
209 KB
153
Környezeti nevelési program

Oktatás | Neveléstan

Személyi feltételek
Módszerek, tanulásszervezési formák
A környezeti nevelés színterei
Társadalmi kapcsolatok
A környezeti nevelés értékelése, minőségbiztosítása
2004 23 oldal
219 KB
79
A nevelés mibenlétéről

Oktatás | Neveléstan

Helvetius
Rousseau és Rudolf Steiner
Metaforák a nevelésben
A nevelés szükségessége
Nevelési eszmény és cél
2006 10 oldal
249 KB
119
Karainé Gombocz Orsolya - Neveléselmélet előadás

Oktatás | Neveléstan

Az értelmi nevelés
A vallási nevelés
Az erkölcsi nevelés
Az esztétikai nevelés
A közösségi nevelés
2004 59 oldal
512 KB
168
Pálvölgyi Ferenc - Neveléselmélet előadás

Oktatás | Neveléstan

Kultúrkörök
A pedagógia tudományágai
Nyugati egyházatyák
Új diszciplínák és nevelők a XVIII. század végén
Ernst Christian Trapp
2005 86 oldal
833 KB
119
Kulturális sokszínűség és nevelés

Oktatás | Neveléstan

A kultúra legfontosabb elemei
Kulturális univerzálék
Kulturális evolúció és kultúra
Etnocentrizmus és kulturális relativizmus
Szubkultúrák
2008 14 oldal
187 KB
86
Neveléstörténet tételek, 2001

Oktatás | Neveléstan

Nevelés az emberi lét hajnalán, a folyammenti kultúrákban
Spárta (Lakonia- Lakonikus beszéd, rövid, tömör de érthető)
Székesegyházi iskolák
Tudósok
A Nagy oktatástanban négylépcsős iskolarendszert vázol fel
2001 20 oldal
187 KB
115
A nevelés-oktatás stratégiái, módszerei és eszközei

Oktatás | Neveléstan

Enkulturáció – kulturális alapképességek elsajátítása
Szocializáció – társadalmivá válás
Nevelés – társadalmivá tétel
Oktatás – ennek tervszerű tanítás-tanulás keretében zajló részfolyamatai
Individualizáció – egyedi lénnyé, önmagunkká válás
Támogató hatású módszerek
2000 6 oldal
111 KB
260


 Kérlek válassz oldalt: 1 | 2 |

Tanárajánló - kiemelt tanáraink

Szeretnél itt megjelenni? Tájékoztatónkat itt találod.